10k+ pacientų
50+ gydytojų
20 metų kartu

Vidaus tvarkos taisyklės

UAB „SVEIKATOS RATAS”

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

1. BENDROJI DALIS

1.1. UAB „Sveikatos ratas" (toliau – klinika) dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos draudimo, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais, teisės aktais, normatyviniais dokumentais, tarptautinės kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus atitinkančiais dokumentais, įstaigos įstatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis.

2. PACIENTŲ KREIPIMOSI IR REGISTRACIJOS TVARKA KLINIKOJE

2.1. Pacientas, kuris kreipiasi i kliniką ir nori gydytis, pasirenka konkretų gydytoją (šeimos gydytoją), registratūroje pildo ir pasirašo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje” (forma 025-025-l/a). Remiantis šiuo prašymu paciento asmens sveikatos istorija (forma 025/a) perimama iš kitos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, siunčiant įgalioto klinikos darbuotojo užpildytą prašymą;
2.2. Pacientas gali pasirinkti kitą įstaigoje dirbanti šeimos gydytoją ir pas ji prisirašyti registratūroje užpildydamas ir pasirašydamas „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją” (forma 025-025-2/a);
2.3. Klinika dirba darbo dienomis nuo 8.00 iki 19.00 val., šeštadieniais ir sekmadieni bei švenčių dienomis – nedirba. Klinikos nedarbo metu, dėl skubios pagalbos, pacientai turi kreiptis i VšĮ Kauno klinikinę ligoninę, Josvainių g. 2, Kaunas, ar į Greitąją medicinos pagalbą;
2.4. Pacientai registruojami atvykus i kliniką ir kreipiantis į registratūra telefonu, bei kitomis ryšio priemonėmis, kai yra įmanoma nustatyti paciento tapatybę;
2.5. Prisirašę prie klinikos pacientai gali registruotis tiesiogiai pas pirminio lygio gydytojus — šeimos gydytoją;
2.6. Būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba klinikoje teikiama visiems pacientams nemokamai ir be siuntimo, vadovaujantis LR SAM 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (su papildymais ir pakeitimais);
2.7. Pacientai registracijai pateikia: gimimo liudijimą (iki 16 m. amžiaus), pasą arba asmens tapatybės kortelę, sveikatos draudimo arba socialinio draudimo pažymėjimą, darbo biržos pažymą, pensininko, neįgaliojo pažymėjimą, nurodo savo kontaktinio telefono numerį;
2.8. Medicinines paslaugas teikiančiam darbuotojui susirgus ar atsiradus kitai objektyviai neatvykimo į darbą priežasčiai, pacientui per įmanomai trumpiausią laiką pranešama, kad priėmimo laikas atšaukiamas dėl sveikatos priežiūros darbuotojo ligos ar kitos priežasties, ir pasiūlomas kitas pacientui patogus paslaugos suteikimo laikas ar paslaugas teikiantis darbuotojas. Informacijos pacientui suteikimą organizuoja registratūros darbuotojas arba administratorius;
2.9. Mirus pacientui, prisirašiusiam prie klinikos, mirties liudijimą išduoda šeimos gydytojas arba, gydytojui nesant, kitas klinikos gydytojas. Asmuo, atvykęs pasiimti mirties liudijimo, pateikia savo pasą arba asmens tapatybės kortelę bei mirusiojo pasą arba asmens tapatybės kortelę.

3. NEMOKAMŲ IR MOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR JŲ TEIKIMO TVARKA

3.1. Įstaiga verčiasi asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikia paslaugas, kurios yra nurodytos įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje;
3.2. Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu teisės aktų numatyta tvarka nemokamai teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:
3.2.1. Šeimos gydytojų konsultacijos;
3.2.2. Būtinoji medicinos pagalba;
3.2.3. Pagal sutartyje su teritorine ligonių kasa numatytas paslaugų apimtis;
3.2.4. sveikatos patikros programos, finansuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo ( toliau PSDF) biudžeto lėšomis.
3.3. UAB „Sveikatos ratas" teikiamos šios ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kompensuojamos iš PSDF biudžeto lėšų;
3.3.1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa;
3.3.2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa;
3.3.3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa;
3.3.4. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos programa;
3.3.5. Storosios žarnos vėžios ankstyvosios diagnostikos programa;
3.3.6. Vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis programa.
3.4. Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:
3.4.1. Gydytojo odontologo konsultacija;
3.4.2. Dantų protezavimo paslaugos, kompensuojamos iš PSDF biudžeto lėšų, teikiamos asmenims teisės aktų numatyta tvarka.

4. MOKAMŲ IR IŠ DALIES MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI JŲ APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. kai pacientui teikiamos paslaugos, kurios Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais yra numatytos, kaip mokamos;
4.1.1. kai pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į kliniką dėl paslaugų, bet ne būtinosios pagalbos (2004-04-08 LR SAM įsakymu Nr. V-208 (su pakeitimais ir papildymais) patvirtinta Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastu, suteikimo;
4.1.2. kai pacientui teikiamos paslaugo (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai ir kt.) Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (toliau – LNSS) nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimu;
4.1.3. kai paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai);
4.1.4. jei klinikai yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su Kauno teritorine ligonių kasa, o apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti;
4.1.5. kai sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, asmenims be pilietybės, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka;
4.1.6. kai pacientui teikiamos PSDF biudžeto kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos, jeigu pacientas pageidauja šias paslaugas gauti be eilės. Išlaidos už šias paslaugas vėliau kompensuojamos iš PSDF biudžeto lėšų, Valstybinės ligonių kasos nustatyta tvarka;
4.1.7. už teikiamas ne medicininias paslaugas: kopijavimo, išrašo iš ligos istorijos, pažymos apie paiento sveikatos būklę, nuotraukų spausdinimą pacientui prašant ir pan.
4.2. už mokamas paslaugas pacientas pagal patvirtintus įkainius sumoka registratūroje.
4.2.1. Registratūros darbuotoja pildo mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą, kuriame rašomas paslaugos pavadinimas, kaina, bendra suma ir siunčiančiojo gydytojo vardas, pavardė, paciento parašas, patvirtinantis sutikimą mokėti už paslaugą;
4.2.2. Registratorė privalo atiduoti pacientui kasos kvitą, ant medicininio blanko, nurodančio, kad paslauga yra mokama, uždėti antspaudą „Mokama paslauga“, datą, taip patvirtindama paciento apmokėjimą už paslaugą.
4.3. Užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka, taikomos tokios pat sąlygos;
4.4. Klinikoje teikiamos iš dalies mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:
4.4.1. Kai pacientams (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai ir socialiai remtiniems asmenims, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) teikiamos odontologinės paslaugos. Pacientai moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotą šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas;
4.4.2. Kai pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą;
4.4.3. Kai dantų protezavimo kaina viršija PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamą sumą;
4.4.4. Kai pacientas kviečia gydytoją į namus, nutolusius daugiau kaip 15 km. nuo klinikos.

5. PACIENTŲ TEISĖS

5.1. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;
5.1.1. Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras;
5.1.2. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį;
5.1.3. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų;
5.2. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą;
5.2.1. Pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą;
5.2.2. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą;
5.3. Teisė į informaciją;
5.3.1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti;
5.3.2. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją. Sveikatos priežiūros specialisto vardas, pavardė ir pareigos nurodytos kortelėje, privalomoje prisisegti, bei ant darbo kabineto durų;
5.3.3. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę;
5.4. Teisė nežinoti;
5.4.1. Informaciją apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitu gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikė, gydymo prognozę negali būti pateikiama pacientui prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu medicininėje dokumentacijoje;
5.5. Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose;
5.5.1. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai. Medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas;
5.5.2. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia sveikatos priežiūros įstaigos vadovas;
5.5.3. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai, pagal LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatas;
5.5.4. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis turi būti padarytos ir išduotos patvirtintos paciento medicinos dokumentų kopijos ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi. Prisirašiusieji pacientai dėl kopijų kreipiasi į administracijos kabinetą arba į registratores;
5.5.5. Pacientas, norintis gauti rašytinę informaciją iš medicinos dokumentų, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir raštišką prašymą, Ši informacija bus pateikta tik gavus išankstinį apmokėjimą;
5.5.6. Teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
5.6. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą;
5.6.1. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti;
5.6.2. Duomenys apie paciento lankymąsi UAB „Sveikatos ratas“, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus;
5.6.3. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai;
5.6.4. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus;
5.6.4.1. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama;
5.6.4.2. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti;
5.6.4.3. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams, (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti;
5.6.5. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali tūri suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą.
5.6.6. Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, privaloma nedelsiant pranešti teisėsaugos institucijoms;
5.7. Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą;
5.7.1. Teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus pacientai, sergantys Vyriausybės ar jo įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis;
5.7.2. Laikoma, kad pacientas, pasirašytinai susipažinęs su sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose mokomi sveikatos priežiūros specialistai, vidaus tvarkos taisyklėmis, sutinka, kad jis būtų įtraukiamas į mokymo procesą. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu. Jo rašytinis pareiškimas turi būti saugomas paciento medicinos dokumentuose;
5.8. Teisė skųstis.

6. PACIENTŲ PAREIGOS

6.1. Pacientai privalo
6.1.1. Pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis vidaus tvarkos taisyklėmis;
6.1.2. Rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su klinikos sveikatos priežiūros specialistais, vykdyti jų nurodymus, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką. Apie atsisakymą vartoti kuriuos nors medikamentus, atlikti procedūras, tyrimus ir kt. informuoti gydantį gydytoją;
6.1.3. Laikytis gydymo įstaigos nustatytos prisirašymo, registracijos ir priėmimo pas asmens sveikatos paslaugą teikiantį darbuotoją tvarkos. Pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo atvejus;
6.1.4. Gydančiam ar slaugančiam sveikatos priežiūros specialistui suteikti teisingą ir visą informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;
6.1.5. Vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;
6.1.6. Pagarbiai ir deramai elgtis su darbuotojais ir kitais pacientais;
6.1.7. Laiku atvykti paskirtam priėmimui, konsultacijai, tyrimui ar gydymui;
6.1.8. Pranešti apie neatvykimą. Pacientas negalėdamas atvykti nustatytu laiku, turi nedelsdamas pranešti apie tai poliklinikos bendruoju registracijos telefonu;
6.1.9. Laiku ir pilnai sumokėti už priėmimą, konsultaciją, tyrimą ar gydymą (jei mokama paslauga);
6.1.10. Tausoti laikinai jam patikėtą ar bendro naudojimo klinikos turtą;
6.1.11. Laikytis šių klinikos vidaus tvarkos taisyklių;
6.1.12. Už savo veiksmais klinikai ar jos darbuotojams padarytą žalą atsakyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
6.1.13. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.
6.1.14. Nutraukus paslaugų teikimą pacientui, nevykdančiam savo pareigų, atsakomybė dėl tolimesnės jo sveikatos būklės lieka pacientui.

7. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PACIENTO
NAMUOSE, SIUNTIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

7.1. Pacientai, drausti privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašę prie klinikos, negalintys atvykti į kliniką, kviečia gydytoją (šeimos gydytoją) į namus, paskambinę į registratūrą telefonu +370 37 392 404 darbo dienomis nuo 08:00 iki 12:00 val.;
7.2. Paciento kvietimas užregistruojamas ir perduodamas šeimos gydytojui vizito vykdymui;
7.3. Pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie klinikos teikiamos slaugos ir socialinės paslaugos namuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro bei klinikos direktoriaus įsakymais;
7.4. Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimui ir prisirašiusiems prie klinikos pacientams asmens sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos namuose teikiamos nemokamai teisės aktų nustatyta tvarka;
7.5. Pacientams, pageidaujantiems gydytojo konsultacijos, slaugos ar socialinių paslaugų namuose ir nesant indikacijų kvietimo registravimui, neprisirašiusiems prie klinikos arba neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, teikiamos mokamos šeimos gydytojo, vidaus ligų ar vaikų ligų gydytojo, slaugos ar socialinio darbuotojo paslaugos;
7.6. Jeigu pacientui klinikoje negali būti suteiktos atitinkamos sveikatos priežiūros paslaugos, pacientas gali būti nukreipiamas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą. Gydantis gydytojas privalo pacientui išsamiai paaiškinti tokio sprendimo pagrįstumą ir pateikti pilną informaciją apie pacientui rekomenduojamą tolesnę sveikatos priežiūrą, ribojimus, galimą riziką nesilaikant gydytojo rekomendacijų bei nurodyti terminą, per kiek laiko jis gali kreiptis į savo šeimos gydytoją. Pacientas šios informacijos gavimą parašu patvirtiną savo asmens sveikatos istorijoje.
7.7. Jei paciento sveikatos būklė, gydytojo nuomone, reikalauja intensyvaus papildomo gydymo
ar tyrimo, jis gali būti nukreipiamas į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą, išrašius siuntimą.

8. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP KLINIKOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1. Pacientai savo žodinius prašymus ar pareiškimus gali išdėstyti telefonu +370 37 392 404 ar kreipdamiesi tiesiogiai į UAB „Sveikatos ratas“ direktorę;
8.2. Priimami ir sprendžiami tik tokie žodiniai prašymai ir pareiškimai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuri kreipėsi, kitų asmenų ar įstaigos interesų;
8.3. Kai žodiniai prašymai ir pareiškimai reikalingi tolesnio ar detalesnio tyrimo, siūloma tai išdėstyti raštu;
8.4. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, pacientas (jo atstovas) turi teisę raštu kreiptis į klinikos direktorių ar jo įgaliotą asmenį (rašyti skundą);
8.4.1. Skundą gali pateikti pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jei skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi;
8.4.2. Neįskaitomi,  8.4.1. punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui;
8.4.3. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Paciento atstovas privalo pateikti tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą;
8.4.4. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužinojo, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
8.4.5. Direktorius per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per  20 darbo dienų, privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui (jo atstovui) apie skundo nagrinėjimo eigą ar rezultatus.
8.4.6. Nepatenkintas nagrinėjimui ir jo rezultatais, pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į valstybines institucijas, nagrinėjančias pacientų skundus.

9. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

9.1. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informuodamas apie gydymą/tyrimus, gydytojas paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus galimus alternatyvius gydymo/tyrimo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo/tyrimo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo/tyrimo. Informacija pacientui pateikiama atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicininius terminus;
9.2. Informaciją pacientui (jo atstovui) apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę teikia gydantis gydytojas;
9.3. Klinikos darbuotojai aukščiau paminėtos informacijos gali nepranešti tik tais atvejais, jeigu pranešimas būtų aiški prielaida rimtai žalai pacientu atsirasti (pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei). Tokiais atvejais visa aukščiau paminėta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui, Atstovui pateikta informacija pateikiama pacientui iš karto, kai išnyksta pavojus, kad jos pranešimas pacientui gali nulemti minėtą žalą.

10. PACIENTŲ ASMENS SVEIKATOS ISTORIJŲ SAUGOJIMO, IŠDAVIMO KITOMS INSTITUCIJOMS TVARKA

10.1. Paciento asmens sveikatos istorija ir jos priedai saugomi klinikoje;
10.2. Asmens sveikatos istorija gali būti išduota įstaigoms (teismui, prokuratūrai, policijai, kvotos organams, savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybai bei kt. institucijoms), kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, nustatyta tvarka pateikus prašymą raštu;
10.3. Pacientui pasirinkus kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jo medicininė dokumentacija perduodama pasirinktai įstaigai per 10 darbo dienų, šiai pateikus „Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų raidos istorijų perdavimo“ Forma Nr. 025-025-3/a.

11. KLINIKOS DARBO LAIKAS

11.1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos UAB „Sveikatos ratas“ teikiamos darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 08:00 iki 19:00 val. Savaitgaliais ir švenčių dienomis klinika nedirba;
11.2. Darbuotojai dirba pamainomis, pagal iš anksto patvirtintus darbo grafikus. Medicinos darbuotojų darbo grafikai skelbiami informacinėje lentoje bei nurodomi ant kabineto durų;
11.3. Iškvietimai į namus registruojami darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio) nuo 08:00 iki 12:00 val.;
11.4. Klinikos nedarbo metu asmens sveikatos priežiūros paslaugos prie jos prisirašiusiems gyventojams teikiamos VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje, Josvainių g. 2, Kaunas.

12. VIDAUS TVARKĄ IR DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS

12.1. Klinikos patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama;
12.2. Klinikos darbuotojams draudžiama darbo vietoje būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar toksinių medžiagų;
12.3. Darbuotojai turi racionaliai naudoti darbo priemones ir kitus materialinius išteklius;
12.4. Klinikos elektroniniais ir telefoniniais ryšiais, programine biuro įranga, kanceliarinėmis priemonėmis bei kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais;
12.5. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, direktoriaus įsakymais;
12.6. Darbuotojai gali dirbti tik esant tvarkingiems įrenginiams ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai;
12.7. Darbuotojai savo veikla privalo nepažeisti aplinkos kokybės normatyvų ir standartų, laikytis medicininių atliekų nukenksminimo tvarkos;
12.8. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant;
12.9. Darbo metu darbuotojai privalo turėti galiojančius darbo pažymėjimus;
12.10. Esant situacijai, kai klinikos interesantai ar pacientai trukdo klinikos darbą ir darbuotojams nepavyksta jų sudrausminti, kviečiama policija;
12.11. Klinikoje paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai nesaugomi. Pacientams nerekomenduojama procedūrų metu turėti stambių pinigų sumų, brangenybių, kitų vertingų daiktų.